Skip to main content

Lưu ý với Nhà tuyển dụng và Cơ quan Tuyển dụng

Cargill, Inc. cùng các chi nhánh và công ty con (“Cargill”) có bộ phận tuyển dụng nội bộ. Cargill thỉnh thoảng có thể bổ sung năng lực nội bộ đó với sự hỗ trợ từ các cơ quan tuyển dụng tạm thời, dịch vụ việc làm và các công ty tuyển dụng chuyên nghiệp ("Hãng"). Theo đó, các hãng tuyển dụng được hướng dẫn đặc biệt KHÔNG liên hệ trực tiếp với nhân viên Cargill nhằm tránh giới thiệu ứng viên – Đội ngũ tuyển dụng của Cargill hoặc nhân viên Cargill được ủy quyền khác phải giới thiệu TẤT CẢ ứng viên cho quản lý tuyển dụng.

Để bảo vệ lợi ích của tất cả các bên, Cargill sẽ không chấp nhận hồ sơ được gửi đi từ bất kỳ nguồn nào khác không phải trực tiếp từ ứng viên. Mọi hồ sơ tự ý gửi cho Cargill, bao gồm hồ sơ được gửi tới địa chỉ thư, máy fax hay địa chỉ email của Cargill, trực tiếp tới nhân viên Cargill, hoặc cơ sở dữ liệu hồ sơ của Cargill sẽ được xem là tài sản của Cargill. Cargill sẽ KHÔNG trả phí cho mọi công việc bắt nguồn từ việc nhận hồ sơ tự nguyện. Cargill sẽ xem xét mọi ứng viên mà Hãng tuyển dụng đã gửi hồ sơ tự nguyện để được giới thiệu mà không mất khoản phí nào.

Hãng tuyển dụng phải nhận được sự chấp thuận trước bằng văn bản từ bộ phận tuyển dụng của Cargill để gửi hồ sơ, và chỉ kết hợp với một hợp đồng dịch vụ hợp lệ được thực hiện đầy đủ và cho một vị trí công việc cụ thể. Cargill sẽ không trả phí cho bất kỳ Hãng nào không có thỏa thuận như vậy.

Thỏa thuận với Hãng chỉ hợp lệ nếu được lập bằng văn bản và được ký bởi nhân viên hoặc người được Cargill chỉ định. Không có nhân viên Cargill nào khác được phép ràng buộc Cargill với một thỏa thuận liên quan đến việc tuyển dụng ứng viên của Hãng. Bằng cách này, Cargill đặc biệt từ chối và khước từ mọi trách nhiệm pháp lý theo bất kỳ thỏa thuận nào có nội dung được chấp thuận dựa trên sự đồng ý ngược, đàm phán với ứng viên, hiệu suất hay bất kỳ phương thức nào khác không phải chữ ký của nhân viên Cargill.

Thrive