ข้ามไปยังเนื้อหา

ประกาศแจ้งเจ้าหน้าที่สมัครงานและบริษัทจัดหางาน

Cargill, Inc. รวมทั้งบริษัทในเครือและบริษัทสาขา ("Cargill") มีแผนกสรรหาบุคลากรภายใน Cargill อาจเสริมความสามารถภายในเป็นครั้งคราวด้วยความช่วยเหลือจากบริษัทจัดหางานชั่วคราว บริการบรรจุเข้าทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสมัครงาน ("บริษัทตัวแทน") บริษัทตัวแทนได้รับคำสั่งเป็นพิเศษในที่นี้ไม่ให้ติดต่อพนักงาน Cargill โดยตรงในการพยายามเสนอตัวผู้สมัคร โดยทีมงานสรรหาบุคลากรของ Cargill หรือบุคลากร Cargill อื่นๆ ที่ได้รับมอบอำนาจจะต้องเสนอตัวผู้สมัครทุกคนต่อผู้จัดการที่ว่าจ้าง

เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของทุกฝ่าย Cargill จะไม่รับประวัติย่อที่ไม่ได้ร้องขอจากแหล่งใดๆ ที่ไม่ใช่จากผู้สมัครโดยตรง ประวัติย่อที่ไม่ได้ร้องขอใดๆ ที่ส่งมายัง Cargill รวมทั้งประวัติย่อที่ไม่ได้ร้องขอที่ส่งมายังที่อยู่ทางไปรษณีย์ เครื่องโทรสาร หรือที่อยู่อีเมลของ Cargill ส่งให้พนักงาน Cargill โดยตรง หรือส่งไปยังฐานข้อมูลประวัติย่อของ Cargill จะถือว่าเป็นทรัพย์สินของ Cargill Cargill จะไม่ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการบรรจุเข้าทำงานใดๆ ที่เป็นผลมาจากการรับประวัติย่อที่ไม่ได้ร้องขอ Cargill จะพิจารณาผู้สมัครใดๆ ที่บริษัทตัวแทนส่งประวัติย่อที่ไม่ได้ร้องขอว่าได้รับการอ้างถึงโดยบริษัทตัวแทนนั้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม

บริษัทตัวแทนต้องขอรับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากหน่วยงานสรรหาบุคลากรของ Cargill เพื่อส่งประวัติย่อ และจากนั้นโดยร่วมกับสัญญาที่ปฏิบัติครบถ้วนที่มีผลบังคับใช้เท่านั้น และตอบสนองต่อตำแหน่งงานที่ว่างโดยเฉพาะ Cargill จะไม่ชำระค่าธรรมเนียมให้แก่บริษัทตัวแทนใดๆ ที่ไม่ได้นำข้อตกลงดังกล่าวมาใช้งาน

ข้อตกลงของบริษัทตัวแทนจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยเจ้าหน้าที่ของ Cargill หรือผู้ได้รับมอบหมายของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว พนักงาน Cargill อื่นใดไม่ได้รับมอบอำนาจให้สามารถผูกมัด Cargill กับข้อตกลงใดๆ เกี่ยวกับการบรรจุผู้สมัครเข้าทำงานโดยบริษัทตัวแทน Cargill ไม่ยอมรับและปฏิเสธความรับผิดใดๆ ในที่นี้โดยเฉพาะเจาะจงภายใต้ข้อตกลงใดๆ ก็ตามที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้รับการยอมรับโดยอาศัยการยืนยันปฏิเสธ การเจรจาต่อรองกับผู้สมัคร การปฏิบัติ หรือวิธีใดๆ นอกเหนือจากการลงนามของเจ้าหน้าที่ Cargill